Eivissa Cultural

Notícies

 • +
  04/05/2023

  Obert el termini de presentació de sol·licituds a les ajudes per a estudiants per al curs 2022-2023 del 2 al 29 de maig

  Al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 55, de 29 d’abril de 2023 es va publicar l’Extracte de les ajudes a estudiants de l’illa d’Eivissa per al curs 2022-2023, de manera que les sol·licituds poden presentar-se des del dia 2 fins al dia 29 de maig de 2023, ambdós inclosos.

  La Bases de les ajudes a estudiants de l’illa d’Eivissa per al curs 2022-2023, poden consultar-se al BOIB núm. 52, de 25 d’abril de 2023, a la Seu Electrònica del Consell Insular d’Eivissa (https://seu.conselldeivissa.es/), àmbit Educació, i a la pàgina web del Consell Insular d’Eivissa (https://www.conselldeivissa.es), apartat Ajudes i subvencions.

  Els estudis objecte d’aquestes ajudes han de ser títols oficials i amb validesa a tot l’Estat espanyol. Enguany, s’han previst les dues línies d’ajudes següents, que tenen com a objecte els estudis oficials següents:

  A) Línia 1: Ajudes del Consell Insular d’Eivissa a estudiants de l’illa d’Eivissa, curs 2021-2022 (en endavant, L1 CIE)

  Estudis presencials o semipresencials cursats fora de l’illa d’Eivissa:

  a) Estudis universitaris de grau i de màster cursats en qualsevol universitat de la Unió Europea (UE-27)

  b) Estudis d’ensenyaments artístics superiors (com estudis de música, de dansa i art dramàtic, de conservació i restauració de béns culturals i d'arts plàstiques i disseny) cursats en qualsevol país de la UE-27

  c) Cicles formatius de grau mitjà o superior, cursats en centres de tot Espanya, sempre que no puguin cursar-se a l’illa d’Eivissa

  d) Cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, cursats en centres de tot Espanya, quan també s’imparteixin a l’illa, en el cas excepcional que la persona sol·licitant no hagi pogut obtenir-hi plaça, fet que s’haurà d’acreditar documentalment i de manera fefaent al Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular d’Eivissa

  Estudis presencials, semipresencials o a distància cursats a l’illa d’Eivissa:

  e) Estudis universitaris de grau i de màster cursats en qualsevol universitat de la UE-27

  En aquesta L1 CIE s’estableixen les modalitats següents:

  Modalitat A: Ajudes a estudiants que cursen els següents estudis oficials, presencials o semipresencials, fora de l’illa d’Eivissa:

  Grau en qualsevol universitat de la UE-27.

  Ensenyaments artístics superiors (com estudis de música, de dansa i art dramàtic, de conservació i restauració de béns culturals i d’arts plàstiques i disseny) en qualsevol país de la UE-27.

  Cicles formatius de grau mitjà o superior, en centres de tot Espanya, sempre que no puguin cursar-se a l’illa d’Eivissa, o quan també s’imparteixin a l’illa, en el cas excepcional que la persona sol·licitant no hagi pogut obtenir-hi plaça, fet que s’haurà d’acreditar documentalment i de manera fefaent al Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular d’Eivissa.

  Modalitat B: Ajudes a estudiants que cursen estudis oficials, presencials o semipresencials, de màster en qualsevol universitat de la UE-27 fora de l’illa d’Eivissa.

  Modalitat C: Ajudes a estudiants que cursen estudis oficials, presencials, semipresencials o a distància, de grau i de màster en qualsevol universitat de la UE-27 a l’illa d’Eivissa.

  B) Línia 2: Ajudes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de desplaçament per als estudiants de l’illa d’Eivissa, curs 2022-2023 (en endavant, L2 CAIB)

  Són objecte de la línia 2 d’ajudes els estudis universitaris de grau o màster cursats en qualsevol universitat de la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2022-2023.

  Pel que fa a la dotació econòmica, la L1 CIE d’aquestes ajudes està dotada amb 700.000 €, distribuïts entre les tres modalitats, mentre que la L2 CAIB estarà dotada amb 178.030 € (118.690 € del pressupost de la CAIB + 59.340 € del Fons d’Insularitat) únicament en el cas que s’aprovi i se signi un conveni de col·laboració amb el Consell Insular d’Eivissa en relació amb una aportació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) al Consell per a ajudes de desplaçament a estudiants de l’illa d’Eivissa que cursin estudis de grau i màster a la Unió Europea (UE-27) durant el curs 2022-2023 i sempre que la CAIB aporti al Consell la dotació efectiva per l’import que s’hi preveu.

  La base onzena d’aquestes ajudes estableix les formes i els llocs en què poden presentar-se les sol·licituds. En cas el cas que es vulgui presentar presencialment al Registre d’Entrada del Consell, prèviament s’haurà de demanar cita prèvia al 971195906 o a través del web https://citaprevia.conselldeivissa.es.

  < Tornar